Svet

Od nového roka, teda od 1. januára nadobúda účinnosť Svetový antidopingový kódex. Jedným z cieľov tohto dokumentu je zabezpečiť, aby všade vo svete platili rovnaké antidopingové pravidlá. Rovnako od nového roka je platný nový zoznam Zakázaných látok a metód 2021. Nový Zoznam zakázaných látok a metód publikuje WADA každoročne v októbri, aby tak poskytla čas športovcom na národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj ich trénerom, lekárom alebo fyzioterapeutom oboznámiť sa s prípadnými zmenami pred novým rokom.

Zoznam uvádza látky a metódy, ktoré sú:

  • zakázané trvalo (počas aj mimo súťaže),
  • zakázané iba počas súťaže,
  • zakázané v určitých športoch.

Okrem aktualizácie zakázaných látok a metód bola v dokumente vytvorená kategória takzvaných zneužívaných látok (Substances of Abuse). Článok 4.2.3 nového Svetového antidopingového kódexu ich definuje ako látky zakázané počas súťaže, ktoré sa v spoločnosti často zneužívajú mimo oblasti športu. K zneužívaným látkam boli zaradené niektoré „rekreačné drogy“ .

V minulosti boli tieto látky súčasťou zakázaných látok kde mohol byť udelený trest zákazu činnosti až 2 roky. Ich nové zaradenie znamená, že športovcovi bude pri porušení antidopingových pravidiel s identifikáciou týchto látok udeľovaný miernejší trest – zákaz činnosti na 3 mesiace, ktorý môže byť skrátený absolvovaním programu na liečenie závislostí skrátený na jeden mesiac.

Viac informácií:

Slovenská antidopingová agentúra – zmeny v zozname zakázaných látok

Slovenská antidopingová agentúra – zneužívané látky


Slovensko

Od 1. januára 2021 sa mení aj Zákon o športe, ktorý ustanovoval povinnosti každého národného športového zväzu v oblasti boja proti dopingu. Dopingové previnenia boli radené medzi disciplinárne previnenia ako aj ostatné negatívne javy v športe. Zisťovanie porušení dopingových pravidiel bolo v kompetencii Slovenskej antidopingovej agentúry a trestanie v pôsobnosti národného športového zväzu. Zákon iba definoval pravidlá pre činnosť disciplinárnej komisie v týchto prípadoch.

Novelizácia Zákona o športe zákonom č. 351/2020 Z. z. z 26. novembra 2020 v tejto súvislosti zavádza podstatné prepracovanie tohto systému rozhodovania dopingových káuz, a to v nadväznosti na zmeny Kódexu, účinné od 1. 1. 2021. Hlavnou myšlienkou zmeny je, že dopingové previnenia nie je možné považovať za disciplinárne previnenia a ich riešenie si vyžaduje osobitný prístup a aj procesný postup.

Pre konanie vo veci dopingu (rozhodovanie o sankcii) bude zriadená Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisiu pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni. Komisie zrieďuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zriadené nové komisie pre konanie vo veci dopingu, musia byť nezávislé finančne (prevádzkovo) aj inštitucionálne jednak od národných športových zväzov ako aj od národnej antidopingovej agentúry. Členovia komisií budú odborníci s expertízou v právnych vedách, prírodných vedách, medicínskych vedách, farmaceutických vedách alebo v športových vedách. Týmto sa zvýši odborná úroveň a zjednotí rozhodovacia prax, čo by malo byť v konečnom dôsledku v prospech športovcov, pretože v súčasnosti sa často stretávame s príliš prísnym posudzovaním jednotlivých previnení zrejme spôsobeným nie úplne dostatočnou fundovanosťou a expertnosťou členov jednotlivých orgánov národných športových zväzov.

 

vph